FOR RENT

ให้เช่าเครื่องจักรสำหรับงานก่อสร้างทุกประเภท

จ.ไพศาลให้บริการเช่าเครื่องจักรสำหรับงานก่อสร้างทุกประเภท โดยลูกค้าสามารถติดต่อเพื่อสอบถามรายละเอียดและราคาได้ที่ 083-456-1230 (คุณเปรม)